បណ្ណសារ

Archive for the ‘កូដសំរាប់សរសេរគេហទំព័រ HTML Code’ Category

កូដសំរាប់ការបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ខែមករា 26, 2010 មតិ 7

សូមបើកមើលតាមអាស័យដ្ឋាន http://jel-exp.co.cc/Calculator.html សំរាប់ម៉ាស៊ីនគិតលេខដែលសរសេរកូដអោយដំណើការ ដោយប្រើនូវកូដ HTML និង JavaScript។ ដើម្បីមើលការសរសេរកូដនេះបាន សូមបើកវាជាមួយនិង Internet Explore ដែលមាន ស្រាប់មកជាមួយនិង Windows របស់លោកអ្នក៕ បន្ទាប់មកសូមចុច View ដែលនៅលើ Menu Bar រួចចុច Source​ ជាការស្រេច៕

ការសរសេរម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះ គឺខ្ញុំធ្វើឡើងកាលពីនៅសិក្សាម្ល៉េះ។​ សូមផ្តល់មតិកែលំអរលើការសរសេរនេះផង៕ ហើយសង្ឃឹមថា នេះអាចជាផ្នែកមួយ ជួយជាចំណេះដឹងសំរាប់មិត្តអ្នកអាន។

Script on HTML (onMouseOver and onMouseOut)

ខែមករា 25, 2010 មតិ 2

The following code is using in HTML to make an action when you move mouse over a text and take the pointer out of such text.

———————————————————————

<body>
<p  onMouseOver=”this.style.color=’RED’;this.style.textDecoration=’underline’;this.style.fontSize=’22’;

this.style.fontWeight=’bold’; this.style.fontStyle=’italic'” onMouseOut=”this.style.color=’Black’;this.style.textDecoration=’none’;this.style.fontSize=’16’;

this.style.fontWeight=’normal’;this.style.fontStyle=’normal'” >Hello</p>
</body>

————————————————————————-

Instruction:

– onMouseOver : this command is generated when you point your mouse pointer over the text.

– onMouseOut : this command is generated when you move your mouse pointer out of the text.

-<p> : stand for paragraph where you can compose your text.

– this : referred to the current tage which it locates in, exp : <p>

– this.style.color : set color to the text.

– this.style.textDecoration: set underline or none to the text ( in this case).

– this.style.fontWeight: set bold or normal to the text ( in this case).

– this.style.fontStyle: set italic or normal to the text (in this case).

– this.style.fontSize: set the size to current text.

by [Broskomjel] – if you have any questions over this dont be hesitate to contact me. Please contact me by mail. Visit About page to see my contact info.