បណ្ណសារ

Archive for ខែ​មេសា, 2011

រូបមន្តខ្លះៗលើ Excell

ខែ​មេសា 25, 2011 បញ្ចេញមតិ

Excel Functions: Vlookup, Isna, Match

http://www.meadinkent.co.uk/xlvlookupmatch.htm

ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ ចុះអ្នករាល់គ្នាវិញ?

គ្មានពត័មានអ្វីដាក់និងគេសោះ

ខែ​មេសា 22, 2011 មតិ 4

អត់មានអាលីង