បណ្ណសារ

Archive for ខែ​កុម្ភៈ 1, 2011

កន្លែងធ្វើការថ្មី

ខែ​កុម្ភៈ 1, 2011 មតិ 5

មកធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីបានមួយថ្ងៃហើយ​ ហាហាហា នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយ