បណ្ណសារ

Archive for ខែសីហា 31, 2010

My Facebook

ខែសីហា 31, 2010 បញ្ចេញមតិ

អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ

ខែសីហា 31, 2010 មតិ 7

តើអំពើហិង្សាក្នងគ្រួសារ ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់កូនៗ?

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized