បណ្ណសារ

Archive for ខែសីហា 30, 2010

វាសនា

ខែសីហា 30, 2010 មតិ 10
មិនយល់ពីវាសនា តើអ្វីទៅជាវាសនា? តើយើងអាចរើបំរះប្រឆាំងនិងវាសនាបានទេ?