បណ្ណសារ

Archive for ខែសីហា 13, 2010

ពេលវេលាផ្លាស់ប្តូរ រឺ ចិត្តមនុស្សផ្លាស់ប្តូរ

ខែសីហា 13, 2010 មតិ 2

មតិភាគច្រើនតែងតែយល់ថា ពេលវេលាមិនទៀងទាត់ ហើយផ្លាស់ប្តូរមិនឈប់ឈរ តែសំរាប់ខ្ញុំបែរជាយល់ថា ពេលវេលាមិនចេះផ្លាស់ប្តូរទេ គឺទៀងទាត់ល្អណាស់។ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ មួយថ្ងៃមាន24 ម៉ោង 1 ម៉ោងមាន 60 នាទី  1 នាទី មាន 60 វិនាទី​ជាទៀងទាត់។ ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើត ហើយលិចទៅវិញនៅទិសខាងលិច ជាទៀងទាត់។

តែអ្វីដែលធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរគឺចិត្ត និង ការគិតរបស់មនុស្ស ដែលតែងតែកែប្រែផ្លាស់ប្តូរ រាល់វិនាទី។

ត្រឹមត្រូវទេ?