បណ្ណសារ

Archive for ខែ​ឧសភា 1, 2010

ច្បាប់ប្រុស

ខែ​ឧសភា 1, 2010 បញ្ចេញមតិ

1​ រៀនបទរៀនបាទចាស កំច្រឡាសលើរៀមច្បង
   ស្រដីនិងអ្នកផង ពាក្យអោយគួរកំអែងវ៉ី។

2 អឺ​ អើ​ អញដាច់សាច់​ ឆ្គងពាក្យពេចន៍គេស្រដី
    ដើមដៀលអោយអប្រីយ៍​ ស្រដីថាកូនអិតពូជ។

3​ ចាស់ទុំមិនប្រដៅ ជេកូនចៅទើបវាខូច
    គេថាកូនអត់ពូជ  មិនដឹងច្បាប់និងចាស់ទុំ។

4 គេដៀលដល់ម៉ែឳ គេអាស្រូវស្អុយរហ៊ុម
    គេស្តីដើមជាវជុំ តំនៀលនោះមកដល់ចាស់។

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized