ទំព័រដើម > Uncategorized > Textbox and List Box

Textbox and List Box


Dear Phearun, thank you for visiting my blog and nice to know you too.
As your request me about link between Textbox and Listview, OK i will talk time to do it for you. But now
have link between Textbox and Listbox, please enjoy it now.

After i finish that project as your suggestion, i will post it here. 😀 . Please click to see the compiled one Project1 then rename it with extension “.exe”

Dim i As Integer

——————————————————————————————–

Private Sub Form_Load()
With Me.List1
    .AddItem “A”
    .AddItem “B”
    .AddItem “C”
    .AddItem “About”
    .AddItem “Application”
    .AddItem “Apple”
    .AddItem “Adjust”
    .AddItem “Monotone”
    .AddItem “Slightly”
    .AddItem “degree”
    .AddItem “feedback”
    .AddItem “federation”
  
   
End With
End Sub

Private Sub Label1_Click()
End Sub

————————————————————————————–

Private Sub List1_Click()
‘code for dictionary
If Me.List1.Selected(Me.List1.ListIndex) = True Then
Me.Label2.Caption = Me.List1.List(Me.List1.ListIndex)
If Me.List1.List(Me.List1.ListIndex) = “A” Then

Me.Text4.Text = “1- GkSrTImUyénPasaGg;eKøs. 2- ¬KuNnam¦ mYy.”

ElseIf Me.List1.List(Me.List1.ListIndex) = “Apple” Then
Me.Text4.Text = “1-¬nam¦³ Epøe):am”
Else
Me.Text4.Text = “minTan;bBa©Úl”
End If
End If

End Sub

—————————————————————————–

Private Sub Text3_Change()

‘sample code for dicitonary
Dim m As Integer
‘code for A, B, C [ only one charactor input ]
If Len(Me.Text3.Text) = 0 Or Len(Me.Text3.Text) = 1 Then
While m < Me.List1.ListCount
If UCase(Me.List1.List(m)) = UCase(Me.Text3.Text) Then
Me.List1.Selected(m) = True
End If
m = m + 1
Wend
Else
‘code for two letters up
While m < Me.List1.ListCount
If UCase(Left(Me.List1.List(m), Len(Me.Text3.Text))) = UCase(Left(Me.Text3.Text, Len(Me.Text3.Text))) Then
Me.List1.Selected(m) = True
End If
m = m + 1
Wend
End If
End Sub

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized
  1. មិន​ទាន់​មាន​មតិ។
  1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: