បណ្ណសារ

Archive for ខែមករា 25, 2010

ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

ខែមករា 25, 2010 មតិ 22

ការប្រកាសពន្ធប្រចាំខែគឺគេធ្វើឡើងទៅលើប្រភេទពន្ធចំនួន​ 4 គឺ

1,​ ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សន៍ – កាត់បង់ជូនរដ្ឋតាមចំនួនប្រាក់ខែដែលបុគ្គលិកទទួលបាន 0%, 5%, 10%,15%,20%
2, ពន្ធកាត់ទុក -​ 10%សំរាប់ឈ្នួលទីតាំង 15% សំរាប់សេវាកម្ម និង ការប្រាក់
3, ពន្ធលើតំលែបន្ថែម -​ ជាទូទៅគឺ 10% ។​ មានពន្ធចូលនិងពន្ធចេញ។ ករណីពន្ធចូលធំជាងពន្ធចេញ គឺមិនបាច់បង់អោយរដ្ឋទេ។ ករណីផ្ទុយគ្នាត្រូវបង់ប្រាក់លំអៀង (យកពន្ធចេញ-ពន្ធចូល) បង់អោយរដ្ឋ។
4, ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ពន្ធរំដោះលើប្រាក់ចំណេញ) បង់1%លើប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ។

ចំណាត់ក្រុម ៖គណនេយ្យ

Script on HTML (onMouseOver and onMouseOut)

ខែមករា 25, 2010 មតិ 2

The following code is using in HTML to make an action when you move mouse over a text and take the pointer out of such text.

———————————————————————

<body>
<p  onMouseOver=”this.style.color=’RED’;this.style.textDecoration=’underline’;this.style.fontSize=’22’;

this.style.fontWeight=’bold’; this.style.fontStyle=’italic'” onMouseOut=”this.style.color=’Black’;this.style.textDecoration=’none’;this.style.fontSize=’16’;

this.style.fontWeight=’normal’;this.style.fontStyle=’normal'” >Hello</p>
</body>

————————————————————————-

Instruction:

– onMouseOver : this command is generated when you point your mouse pointer over the text.

– onMouseOut : this command is generated when you move your mouse pointer out of the text.

-<p> : stand for paragraph where you can compose your text.

– this : referred to the current tage which it locates in, exp : <p>

– this.style.color : set color to the text.

– this.style.textDecoration: set underline or none to the text ( in this case).

– this.style.fontWeight: set bold or normal to the text ( in this case).

– this.style.fontStyle: set italic or normal to the text (in this case).

– this.style.fontSize: set the size to current text.

by [Broskomjel] – if you have any questions over this dont be hesitate to contact me. Please contact me by mail. Visit About page to see my contact info.